Календар новин

Жовтень 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 27 28
29 30 31        

Календар подій

Січень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Посилання

mvk kmu mon OsvitaUA OsvitaUA

Закон України "Про освіту"

Адміністрація інформує - Нормативно-правові акти

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про освiту

набирає чинностi з 11.03.2007 р. 

N 489-V вiд 19.12.2006 -
набирає чинностi з 01.01.2007 р.)

( У текстi Закону слова "заклади освiти" в усiх вiдмiнках
замiнено словами "навчальнi заклади" у вiдповiдному
вiдмiнку згiдно iз Законом
N 1158-IV вiд 11.09.2003 )

Освiта - основа iнтелектуального, культурного, духовного, соцiального, економiчного розвитку суспiльства i держави.

Метою освiти є всебiчний розвиток людини як особистостi та найвищої цiнностi суспiльства, розвиток її талантiв, розумових i фiзичних здiбностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свiдомого суспiльного вибору, збагачення на цiй основi iнтелектуального, творчого, культурного потенцiалу народу, пiдвищення освiтнього рiвня народу, забезпечення народного господарства квалiфiкованими фахiвцями.

Освiта в Українi грунтується на засадах гуманiзму, демократiї, нацiональної свiдомостi, взаємоповаги мiж нацiями i народами.

Роздiл I
Загальнi положення

Стаття 1.
Законодавство України про освiту

Законодавство України про освiту базується на Конституцiї України ( 254к/96-ВР ) i складається з цього Закону, iнших актiв законодавства України.

Стаття 2.
Завдання законодавства України про освiту

Завданням законодавства України про освiту є регулювання суспiльних вiдносин у галузi навчання, виховання, професiйної, наукової, загальнокультурної пiдготовки громадян України.

Стаття 3.
Право громадян України на освiту

1. Громадяни України мають право на безкоштовну освiту в усiх державних навчальних закладах незалежно вiд статi, раси, нацiональностi, соцiального i майнового стану, роду та характеру занять, свiтоглядних переконань, належностi до партiй, ставлення до релiгiї, вiросповiдання, стану здоров'я, мiсця проживання та iнших обставин. Це право забезпечується:

розгалуженою мережею навчальних закладiв, заснованих на державнiй та iнших формах власностi, наукових установ, закладiв пiслядипломної освiти;

вiдкритим характером навчальних закладiв, створенням умов для вибору профiлю навчання i виховання вiдповiдно до здiбностей, iнтересiв громадянина;

рiзними формами навчання - очною, вечiрньою, заочною, екстернатом, а також педагогiчним патронажем.

2. Держава здiйснює соцiальний захист вихованцiв, учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв, стажистiв, клiнiчних ординаторiв, аспiрантiв, докторантiв та iнших осiб незалежно вiд форм їх навчання i типiв навчальних закладiв, де вони навчаються, сприяє здобуттю освiти в домашнiх умовах.

3. Для одержання документа про освiту громадяни мають право на державну атестацiю.

4. Iноземнi громадяни, особи без громадянства здобувають освiту в навчальних закладах України вiдповiдно до чинного законодавства та мiжнародних договорiв.

Стаття 4.
Державна полiтика в галузi освiти

1. Україна визнає освiту прiоритетною сферою соцiально-економiчного, духовного i культурного розвитку суспiльства.

2. Державна полiтика в галузi освiти визначається Верховною Радою України вiдповiдно до Конституцiї України i здiйснюється органами державної виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування.

Стаття 5. Державний контроль за дiяльнiстю навчальних
закладiв

Державний контроль за дiяльнiстю навчальних закладiв незалежно вiд форм власностi здiйснюється з метою забезпечення реалiзацiї єдиної державної полiтики в галузi освiти. Державний контроль проводиться центральними i мiсцевими органами управлiння освiтою та Державною iнспекцiєю навчальних закладiв при Мiнiстерствi освiти України. Положення про центральнi державнi органи управлiння освiтою, про Державну iнспекцiю навчальних закладiв при Мiнiстерствi освiти України затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 6.
Основнi принципи освiти

Основними принципами освiти в Українi є:

доступнiсть для кожного громадянина усiх форм i типiв освiтнiх послуг, що надаються державою;

рiвнiсть умов кожної людини для повної реалiзацiї її здiбностей, таланту, всебiчного розвитку;

гуманiзм, демократизм, прiоритетнiсть загальнолюдських духовних цiнностей;

органiчний зв'язок iз свiтовою та нацiональною iсторiєю, культурою, традицiями;

незалежнiсть освiти вiд полiтичних партiй, громадських i релiгiйних органiзацiй;

науковий, свiтський характер освiти;

iнтеграцiя з наукою i виробництвом;

взаємозв'язок з освiтою iнших країн;

гнучкiсть i прогностичнiсть системи освiти;

єднiсть i наступнiсть системи освiти;

безперервнiсть i рiзноманiтнiсть освiти;

поєднання державного управлiння i громадського самоврядування в освiтi.

Стаття 7.
Мова освiти

Мова освiти визначається Конституцiєю України, Законом Української РСР "Про мови в Українськiй РСР" ( 8312-11 ).

Стаття 8. Навчально-виховний процес i громадсько-полiтична
дiяльнiсть у навчальних закладах

1. Навчально-виховний процес у навчальних закладах є вiльним вiд втручання полiтичних партiй, громадських, релiгiйних органiзацiй.

2. Залучення учнiв, студентiв до участi в полiтичних акцiях i релiгiйних заходах пiд час навчально-виховного процесу не допускається.

3. Належнiсть особи до будь-якої полiтичної партiї, громадської, релiгiйної органiзацiї, що дiють вiдповiдно до Конституцiї України ( 254к/96-ВР ), не є перешкодою для її участi в навчально-виховному процесi.

4. Учнi, студенти, працiвники освiти можуть створювати у навчальних закладах первиннi осередки об'єднань громадян, членами яких вони є.

Стаття 9. Навчальнi заклади i церква (релiгiйнi органiзацiї)

Навчальнi заклади в Українi незалежно вiд форм власностi вiдокремленi вiд церкви (релiгiйних органiзацiй), мають свiтський характер, крiм навчальних закладiв, заснованих релiгiйними органiзацiями.

Стаття 10.
Управлiння освiтою

1. В Українi для управлiння освiтою створюються система державних органiв управлiння i органи громадського самоврядування.

2. Органи управлiння освiтою i громадського самоврядування дiють у межах повноважень, визначених законодавством.

Стаття 11.
Органи управлiння освiтою

До державних органiв управлiння освiтою в Українi належать:

Мiнiстерство освiти України;

мiнiстерства i вiдомства України, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади;

Вища атестацiйна комiсiя України;

Мiнiстерство освiти Автономної Республiки Крим;

мiсцевi органи державної виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування i пiдпорядкованi їм органи управлiння освiтою.

Стаття 12. Повноваження Мiнiстерства освiти України та
мiнiстерств i вiдомств України, яким
пiдпорядкованi навчальнi заклади

1. Мiнiстерство освiти України є центральним органом державної виконавчої влади, який здiйснює керiвництво у сферi освiти.

Мiнiстерство освiти України:

бере участь у визначеннi державної полiтики в галузi освiти, науки, професiйної пiдготовки кадрiв, розробляє програми розвитку освiти, державнi стандарти освiти;

встановлює державнi стандарти знань з кожного предмета;

визначає мiнiмальнi нормативи матерiально-технiчного, фiнансового забезпечення навчальних закладiв;

здiйснює навчально-методичне керiвництво, контроль за дотриманням державних стандартiв освiти, державне iнспектування;

забезпечує зв'язок iз навчальними закладами, державними органами iнших країн з питань, якi входять до його компетенцiї;

проводить акредитацiю вищих та професiйно-технiчних навчальних закладiв незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування, видає їм лiцензiї, сертифiкати;

формує i розмiщує державне замовлення на пiдготовку спецiалiстiв з вищою освiтою;

розробляє умови прийому до навчальних закладiв;

забезпечує випуск пiдручникiв, посiбникiв, методичної лiтератури;

розробляє проекти положень про навчальнi заклади, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

органiзовує атестацiю педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв щодо присвоєння їм квалiфiкацiйних категорiй, педагогiчних та вчених звань;

разом з iншими мiнiстерствами i вiдомствами, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади, Мiнiстерством освiти Автономної Республiки Крим реалiзує державну полiтику в галузi освiти, здiйснює контроль за її практичним втiленням, дотриманням актiв законодавства про освiту в усiх навчальних закладах незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування;

здiйснює керiвництво державними навчальними закладами.

Акти Мiнiстерства освiти України, прийнятi у межах його повноважень, є обов'язковими для мiнiстерств i вiдомств, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади, Мiнiстерства освiти Автономної Республiки Крим, мiсцевих органiв державної виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдпорядкованих їм органiв управлiння освiтою, навчальних закладiв незалежно вiд форм власностi.

Мiнiстерство освiти України забезпечує органiзацiю роботи з фiзичного виховання, фiзкультурно-оздоровчої i спортивної роботи в навчальних закладах усiх типiв i рiвнiв акредитацiї, здiйснює науково-методичне забезпечення цiєї роботи в ходi навчального процесу i в позанавчальний час. ( Частину першу статтi 12 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 178-XIV вiд 14.10.98 )

2. Мiнiстерства i вiдомства, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади, разом з Мiнiстерством освiти України беруть участь у здiйсненнi державної полiтики в галузi освiти, науки, професiйної пiдготовки кадрiв, у проведеннi державного iнспектування та акредитацiї навчальних закладiв, здiйснюють контрольнi функцiї по дотриманню вимог щодо якостi освiти, забезпечують зв'язок iз навчальними закладами та державними органами iнших країн з питань, що належать до їх компетенцiї, органiзовують впровадження у практику досягнень науки i передового досвiду.

Акти мiнiстерств i вiдомств, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади, прийнятi у межах їх компетенцiї, є обов'язковими для мiсцевих органiв державної виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдпорядкованих їм органiв управлiння освiтою, навчальних закладiв вiдповiдного профiлю незалежно вiд форм власностi.

3. Мiнiстерство освiти Автономної Республiки Крим здiйснює повноваження керiвництва освiтою, крiм повноважень, вiднесених до компетенцiї Мiнiстерства освiти України, мiнiстерств i вiдомств, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади.

4. Iншi повноваження Мiнiстерства освiти України, мiнiстерств i вiдомств України, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади, визначаються положенням про них.

Стаття 13.
Повноваження Вищої атестацiйної комiсiї України

Вища атестацiйна комiсiя України органiзовує i проводить атестацiю наукових i науково-педагогiчних кадрiв, керує роботою по присудженню наукових ступенiв, присвоєнню вченого звання старшого наукового спiвробiтника.

Положення про Вищу атестацiйну комiсiю України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 14.
Повноваження мiсцевих органiв державної
виконавчої влади та органiв мiсцевого
самоврядування в галузi освiти

1. Мiсцевi органи державної виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування здiйснюють державну полiтику в галузi освiти i в межах їх компетенцiї:

встановлюють, не нижче визначених Мiнiстерством освiти України мiнiмальних нормативiв, обсяги бюджетного фiнансування навчальних закладiв, установ, органiзацiй системи освiти, що є комунальною власнiстю, та забезпечують фiнансування витрат на їх утримання;

забезпечують розвиток мережi навчальних закладiв та установ, органiзацiй системи освiти, змiцнення їх матерiальної бази, господарське обслуговування;

здiйснюють соцiальний захист працiвникiв освiти, дiтей, учнiвської i студентської молодi, створюють умови для їх виховання, навчання i роботи вiдповiдно до нормативiв матерiально-технiчного та фiнансового забезпечення;

органiзовують облiк дiтей дошкiльного та шкiльного вiку, контролюють виконання вимог щодо навчання дiтей у навчальних закладах;

вирiшують у встановленому порядку питання, пов'язанi з опiкою i пiклуванням про неповнолiтнiх, якi залишилися без пiклування батькiв, дiтей-сирiт, захист їх прав, надання матерiальної та iншої допомоги;

створюють належнi умови за мiсцем проживання для виховання дiтей, молодi, розвитку здiбностей, задоволення їх iнтересiв;

забезпечують у сiльськiй мiсцевостi регулярне безкоштовне пiдвезення до мiсця навчання i додому дiтей дошкiльного вiку, учнiв та педагогiчних працiвникiв;

органiзовують професiйне консультування молодi та продуктивну працю учнiв;

визначають потреби, обсяги i розробляють пропозицiї щодо державного замовлення на пiдготовку робiтничих кадрiв для регiону;

вирiшують у встановленому порядку питання, пов'язанi з наданням особам, якi вiдбували покарання у видi обмеження волi або позбавлення волi на певний строк, можливостi здобувати загальну середню освiту. ( Частину першу статтi 14 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 3167-IV вiд 01.12.2005 )

2. Мiсцевими органами державної виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування створюються вiдповiднi органи управлiння освiтою, дiяльнiсть яких спрямовується на:

управлiння навчальними закладами, що є комунальною власнiстю;

органiзацiю навчально-методичного забезпечення навчальних закладiв, вдосконалення професiйної квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, їх перепiдготовку та атестацiю у порядку, встановленому Мiнiстерством освiти України;

координацiю дiй педагогiчних, виробничих колективiв, сiм'ї, громадськостi з питань навчання i виховання дiтей;

визначення потреб, розроблення пропозицiй щодо державного контракту i формування регiонального замовлення на педагогiчнi кадри, укладання договорiв на їх пiдготовку;

контроль за дотриманням вимог щодо змiсту, рiвня i обсягу освiти, атестацiю навчальних закладiв, що є комунальною власнiстю.

Мiсцевi органи управлiння освiтою у здiйсненнi своїх повноважень пiдпорядкованi мiсцевим органам державної виконавчої влади, органам мiсцевого самоврядування та вiдповiдним державним органам управлiння освiтою у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 15.
Державнi стандарти освiти

1. Державнi стандарти освiти встановлюють вимоги до змiсту, обсягу i рiвня освiтньої та фахової пiдготовки в Українi. Вони є основою оцiнки освiтнього та освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня громадян незалежно вiд форм одержання освiти.

Державнi стандарти освiти розробляються окремо з кожного освiтнього та освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня i затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Вони пiдлягають перегляду та перезатвердженню не рiдше як один раз на 10 рокiв.

2. Вiдповiднiсть освiтнiх послуг державним стандартам i вимогам визначається засновником навчального закладу, Мiнiстерством освiти України, Мiнiстерством освiти Автономної Республiки Крим, мiнiстерствами i вiдомствами, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади, мiсцевими органами управлiння освiтою шляхом лiцензування, iнспектування, атестацiї та акредитацiї навчальних закладiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Навчання у сферi освiти в частинi органiзацiї навчання та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв з питань органiзацiї та здiйснення процедур закупiвель здiйснюється у порядку, визначеному Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" ( 1490-14 ), та не пiдлягає лiцензуванню. ( Частину другу статтi 15 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом N 424-V вiд 01.12.2006

3. За результатами лiцензування Мiнiстерство освiти України, Мiнiстерство освiти Автономної Республiки Крим, мiсцевi органи управлiння освiтою у межах своїх повноважень надають навчальним закладам незалежно вiд форм власностi лiцензiї на право здiйснення освiтньої дiяльностi вiдповiдно до державних вимог iз встановленням за певними освiтнiми або освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями обсягiв пiдготовки, якi вiдповiдають кадровому, науково-методичному та матерiально-технiчному забезпеченню, вносять їх до державного реєстру навчальних закладiв.

Невиконання або грубе порушення навчальним закладом умов i правил лiцензiйної дiяльностi, подання та розповсюдження недостовiрної iнформацiї щодо її здiйснення є пiдставою для призупинення дiї або анулювання лiцензiї.

4. За результатами акредитацiї вищих навчальних закладiв, закладiв пiслядипломної освiти Мiнiстерство освiти України разом з мiнiстерствами i вiдомствами, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади:

визначає вiдповiднiсть освiтнiх послуг державним стандартам певного освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня за напрямами (спецiальностями), надає право видачi документа про освiту державного зразка;

встановлює рiвень акредитацiї навчального закладу;

надає певну автономiю навчального закладу вiдповiдно до отриманого статусу;

iнформує громадськiсть про якiсть освiтньої та наукової дiяльностi вищих навчальних закладiв;

вирiшує в установленому порядку питання про реорганiзацiю вищого навчального закладу з наданням вiдповiдного статусу або його лiквiдацiю.

5. За результатами атестацiї дошкiльних, середнiх, позашкiльних та професiйно-технiчних навчальних закладiв Мiнiстерство освiти України, Мiнiстерство освiти Автономної Республiки Крим, мiсцевi органи управлiння освiтою у межах своїх повноважень:

визначають вiдповiднiсть освiтнiх послуг, якi надаються навчальними закладами, державним стандартам певного освiтнього та освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня;

приймають рiшення про створення спецiалiзованих навчальних закладiв: шкiл, колегiумiв, лiцеїв, гiмназiй тощо;

вносять пропозицiї Мiнiстерству освiти України про надання вiдповiдного статусу професiйно-технiчним навчальним закладам;

приймають рiшення про створення, реорганiзацiю або лiквiдацiю навчальних закладiв.

6. За особливi досягнення в роботi навчального закладу Президентом України може бути надано статус нацiонального навчального закладу.

Стаття 16.
Органи громадського самоврядування в освiтi

1. Органами громадського самоврядування в освiтi є:

загальнi збори (конференцiя) колективу навчального закладу;

районна, мiська, обласна конференцiї педагогiчних працiвникiв, з'їзд працiвникiв освiти Автономної Республiки Крим;

Всеукраїнський з'їзд працiвникiв освiти.

2. Органи громадського самоврядування в освiтi можуть об'єднувати учасникiв навчально-виховного процесу, спецiалiстiв певного професiйного спрямування.

3. Органи громадського самоврядування в освiтi вносять пропозицiї щодо формування державної полiтики в галузi освiти, вирiшують у межах своїх повноважень питання навчально-виховної, науково-дослiдної, методичної, економiчної i фiнансово-господарської дiяльностi навчальних закладiв.

Повноваження органiв громадського самоврядування в освiтi визначає в межах чинного законодавства Мiнiстерство освiти України за участю представникiв профспiлок, всеукраїнських педагогiчних (освiтянських) об'єднань.

Стаття 17. Самоврядування навчальних закладiв

Самоврядування навчальних закладiв передбачає їх право на:

самостiйне планування роботи, вирiшення питань навчально-виховної, науково-дослiдної, методичної, економiчної i фiнансово-господарської дiяльностi;

участь у формуваннi планiв прийому учнiв, студентiв, слухачiв з урахуванням державного контракту (замовлення) та угод пiдприємств, установ, органiзацiй, громадян;

визначення змiсту компонента освiти, що надається навчальним закладом понад визначений державою обсяг;

прийняття на роботу педагогiчних, науково-педагогiчних, iнженерно-педагогiчних та iнших працiвникiв, а також фахiвцiв з iнших держав, у тому числi за контрактами;

самостiйне використання усiх видiв асигнувань, затвердження структури i штатного розпису в межах встановленого фонду заробiтної плати;

здiйснення громадського контролю за органiзацiєю харчування, охорони здоров'я, охорони працi в навчальних закладах.

Стаття 18. Умови створення навчальних закладiв

1. Навчальнi заклади створюються органами державної виконавчої влади i органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форм власностi, громадянами вiдповiдно до соцiально-економiчних, нацiональних, культурно-освiтнiх потреб у них за наявностi необхiдної матерiально-технiчної, науково-методичної бази, педагогiчних кадрiв.

2. Навчальнi заклади, заснованi на загальнодержавнiй або комунальнiй власностi, мають статус державного навчального закладу.

3. Навчальнi заклади незалежно вiд їх статусу i належностi забезпечують якiсть освiти в обсязi вимог державних стандартiв освiти.

4. Потреба у вищих навчальних закладах незалежно вiд форм власностi та їх мережа визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Потреба в професiйно-технiчних навчальних закладах визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, а їх мережа - Мiнiстерством освiти України.

Потреба в навчальних закладах, заснованих на комунальнiй власностi, визначається мiсцевими органами державної виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування.

Порядок створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї навчальних закладiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

5. Дiяльнiсть навчального закладу розпочинається за наявностi лiцензiї на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з наданням послуг для одержання освiти i пiдготовкою фахiвцiв рiзних рiвнiв квалiфiкацiї. Лiцензiя видається у порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

6. Навчальнi заклади дiють на пiдставi власних статутiв, затверджених:

Мiнiстерством освiти України стосовно навчальних закладiв, що заснованi на загальнодержавнiй власностi i перебувають у його системi;

мiнiстерствами, вiдомствами України, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади, заснованi на загальнодержавнiй власностi, за погодженням з Мiнiстерством освiти України;

Мiнiстерством освiти України стосовно вищих навчальних закладiв, заснованих на iнших формах власностi;

мiсцевими органами державної виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування стосовно державних навчальних закладiв, що є комунальною власнiстю, i навчальних закладiв (крiм вищих навчальних закладiв), заснованих на iнших формах власностi.

7. Навчальний заклад повинен мати власну назву, в якiй обов'язково вказується його тип (дитячий садок, школа, гiмназiя, лiцей, колегiум, коледж, iнститут, консерваторiя, академiя, унiверситет чи iнше) та органiзацiйно-правова форма.

Стаття 19.
Наукове i методичне забезпечення освiти

Наукове i методичне забезпечення освiти здiйснюють Мiнiстерство освiти України, Нацiональна Академiя наук України, Академiя педагогiчних наук України, мiнiстерства i вiдомства, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади, Мiнiстерство освiти Автономної Республiки Крим, вищi навчальнi заклади, академiчнi, галузевi науково-дослiднi iнститути, заклади пiслядипломної освiти, iншi науково-методичнi i методичнi установи у взаємодiї з вiдповiдними пiдприємствами, творчими спiлками, асоцiацiями, товариствами, громадськими науковими органiзацiями.

Стаття 20. Керiвник навчального закладу

1. Навчальний заклад очолює його керiвник (завiдуючий, директор, ректор, президент тощо).

2. Керiвники навчальних закладiв, що є загальнодержавною власнiстю i пiдпорядкованi Мiнiстерству освiти України, обираються за конкурсом i призначаються на посаду Мiнiстерством освiти України шляхом укладання з ними контракту вiдповiдно до порядку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

3. Керiвники навчальних закладiв, що є загальнодержавною власнiстю i пiдпорядкованi iншим мiнiстерствам i вiдомствам України, обираються за конкурсом i призначаються на посаду (за попереднiм погодженням з Мiнiстерством освiти України) вiдповiдними мiнiстерствами i вiдомствами України шляхом укладання з ними контракту.

4. Керiвники навчальних закладiв, що є комунальною власнiстю, призначаються Мiнiстерством освiти Автономної Республiки Крим, вiдповiдними обласними, мiськими, районними органами управлiння освiтою за попереднiм погодженням з мiсцевими органами державної виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування.

5. Керiвники навчальних закладiв, заснованих на iнших формах власностi, призначаються їх засновниками або уповноваженими ними органами за попереднiм погодженням з вiдповiдними органами управлiння освiтою мiсцевих органiв державної виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування.

6. Керiвники вищих навчальних закладiв щорiчно звiтують перед загальними зборами (конференцiєю) колективу навчального закладу.

Стаття 21.
Психологiчна служба в системi освiти

У системi освiти дiє державна психологiчна служба. Психологiчне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах здiйснюють практичнi психологи. За своїм статусом практичнi психологи належать до педагогiчних працiвникiв.

Стаття 22.
Соцiально-педагогiчний патронаж у системi освiти

Соцiально-педагогiчний патронаж у системi освiти сприяє взаємодiї навчальних закладiв, сiм'ї i суспiльства у вихованнi дiтей, їх адаптацiї до умов соцiального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам, особам, якi їх замiнюють. Педагогiчний патронаж здiйснюється соцiальними педагогами. За своїм статусом соцiальнi педагоги належать до педагогiчних працiвникiв.

Стаття 23.
Участь дiячiв науки, культури та представникiв iнших
сфер дiяльностi у навчально-виховнiй роботi

Дiячi науки, культури та представники iнших сфер дiяльностi за рiшенням навчального закладу можуть брати участь у навчально-виховнiй роботi, керiвництвi учнiвськими, студентськими об'єднаннями за iнтересами, сприяти iнтелектуальному, культурному розвитку учнiвської, студентської молодi, подавати консультацiйну допомогу педагогам.

Стаття 24.
Органiзацiя медичного обслуговування у системi
освiти

Органiзацiя безкоштовного медичного обслуговування в системi освiти забезпечується мiсцевими органами державної виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, здiйснюється закладами Мiнiстерства охорони здоров'я України, вiдомчими закладами охорони здоров'я вiдповiдно до чинного законодавства.

Стаття 25. Органiзацiя харчування в навчальних закладах

Органiзацiя та вiдповiдальнiсть за харчування у державних навчальних закладах покладаються на мiсцевi органи державної виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування, мiнiстерства i вiдомства України, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади, керiвникiв навчальних закладiв i здiйснюються за рахунок бюджетних асигнувань.

Харчування у навчальних закладах iнших форм власностi органiзовують засновник i керiвник закладу.

Контроль та державний нагляд за якiстю харчування покладається на органи охорони здоров'я.

Стаття 26.
Забезпечення безпечних i нешкiдливих умов
навчання, працi та виховання

Забезпечення безпечних i нешкiдливих умов навчання, працi та виховання у навчальних закладах покладається на їх власника або уповноважений ним орган, керiвника навчального закладу.

Стаття 27.
Документи про освiту

Випускнику державного або iншого акредитованого (атестованого) навчального закладу видається вiдповiдний документ про освiту встановленого зразка.

Зразки документiв про освiту затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл II
Система освiти

Стаття 28. Поняття системи освiти

Система освiти складається iз навчальних закладiв, наукових, науково-методичних i методичних установ, науково-виробничих пiдприємств, державних i мiсцевих органiв управлiння освiтою та самоврядування в галузi освiти.

Стаття 29.
Структура освiти

Структура освiти включає:

дошкiльну освiту;

загальну середню освiту;

позашкiльну освiту;

професiйно-технiчну освiту;

вищу освiту;

пiслядипломну освiту;

аспiрантуру;

докторантуру;

самоосвiту.

Стаття 30.
Освiтнi та освiтньо-квалiфiкацiйнi рiвнi

1. В Українi встановлюються такi освiтнi рiвнi:

початкова загальна освiта;

базова загальна середня освiта;

повна загальна середня освiта;

професiйно-технiчна освiта;

базова вища освiта;

повна вища освiта.

2. В Українi встановлюються такi освiтньо-квалiфiкацiйнi рiвнi:

квалiфiкований робiтник;

молодший спецiалiст;

бакалавр;

спецiалiст, магiстр.

Положення про освiтнi та освiтньо-квалiфiкацiйнi рiвнi (ступеневу освiту) затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 31.
Науковi ступенi

1. Науковими ступенями є:

кандидат наук;

доктор наук.

2. Науковi ступенi кандидата i доктора наук присуджуються спецiалiзованими вченими радами вищих навчальних закладiв, наукових установ та органiзацiй у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 32.
Вченi звання

1. Вченими званнями є:

старший науковий спiвробiтник;

доцент;

професор.

2. Вченi звання старший науковий спiвробiтник, доцент, професор присвоюються на основi рiшень вчених рад вищих навчальних закладiв, наукових установ i органiзацiй у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 33.
Дошкiльна освiта

Дошкiльна освiта i виховання здiйснюються у сiм'ї, дошкiльних навчальних закладах у взаємодiї з сiм'єю i мають на метi забезпечення фiзичного, психiчного здоров'я дiтей, їх всебiчного розвитку, набуття життєвого досвiду, вироблення умiнь, навичок, необхiдних для подальшого навчання.

Стаття 34. Дошкiльнi навчальнi заклади

Дошкiльними навчальними закладами є:

дошкiльнi навчальнi заклади (ясла);

дошкiльнi навчальнi заклади (ясла-садки);

дошкiльнi навчальнi заклади (дитячi садки);

дошкiльнi навчальнi заклади (ясла-садки) компенсуючого типу;

будинки дитини;

дошкiльнi навчальнi заклади (дитячi будинки) iнтернатного типу;

дошкiльнi навчальнi заклади (ясла-садки) сiмейного типу;

дошкiльнi навчальнi заклади (ясла-садки) комбiнованого типу;

дошкiльнi навчальнi заклади (центри розвитку дитини);

дитячi будинки сiмейного типу.

Прийом дiтей у дошкiльнi навчальнi заклади проводиться за бажанням батькiв або осiб, якi їх замiнюють. ( Стаття 34 в редакцiї Закону N 2628-III вiд 11.07.2001 )

Стаття 35.
Загальна середня освiта

1. Загальна середня освiта забезпечує всебiчний розвиток дитини як особистостi, її нахилiв, здiбностей, талантiв, трудову пiдготовку, професiйне самовизначення, формування загальнолюдської моралi, засвоєння визначеного суспiльними, нацiонально-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспiльство i виробництво, екологiчне виховання, фiзичне вдосконалення.

2. Держава гарантує молодi право на отримання повної загальної середньої освiти i оплачує її здобуття. Повна загальна середня освiта в Українi є обов'язковою i може отримуватись у рiзних типах навчальних закладiв.

3. За рахунок коштiв пiдприємств, установ i органiзацiй, батькiв та iнших добровiльних внескiв можуть вводитися додатковi навчальнi курси понад обсяг, визначений державним стандартом для вiдповiдного освiтнього рiвня.

Стаття 36. Середнi навчальнi заклади

1. Основним видом середнiх навчальних закладiв є середня загальноосвiтня школа трьох ступенiв: перший - початкова школа, що забезпечує початкову загальну освiту, другий - основна школа, що забезпечує базову загальну середню освiту, третiй - старша школа, що забезпечує повну загальну середню освiту.

2. Школи кожного з трьох ступенiв можуть функцiонувати разом або самостiйно.

3. Навчання у середнiй загальноосвiтнiй школi починається з шести- або семирiчного вiку.

4. Школи першого ступеня у сiльськiй мiсцевостi створюються незалежно вiд наявної кiлькостi учнiв. Вiдкриття таких шкiл, а також самостiйних класiв у них здiйснюється за рiшенням мiсцевих органiв державної виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування.

5. За рiшенням мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування для задоволення освiтнiх потреб населення можуть створюватися навчально-виховнi комплекси "дошкiльний навчальний заклад - загальноосвiтнiй навчальний заклад", "загальноосвiтнiй навчальний заклад - дошкiльний навчальний заклад" або об'єднання з iншими навчальними закладами, а також загальноосвiтнi навчальнi заклади та групи продовженого дня. ( Частина п'ята статтi 36 в редакцiї Закону N 2628-III вiд 11.07.2001 )

6. Для розвитку здiбностей, обдарувань i талантiв дiтей створюються профiльнi класи (з поглибленим вивченням окремих предметiв або початкової допрофесiйної пiдготовки), спецiалiзованi школи, гiмназiї, лiцеї, колегiуми, а також рiзнi типи навчально-виховних комплексiв, об'єднань. Особливо обдарованим дiтям держава надає пiдтримку i заохочення (стипендiї, направлення на навчання i стажування до провiдних вiтчизняних та закордонних освiтнiх, культурних центрiв).

7. Для здобуття загальної середньої освiти можуть створюватися вечiрнi (змiннi) школи, а також класи, групи з очною, заочною формами навчання при загальноосвiтнiх школах.

8. Бажаючим надається право i створюються умови для прискореного закiнчення школи, складання iспитiв екстерном.

Стаття 37. Навчальнi заклади для громадян,
якi потребують соцiальної допомоги та реабiлiтацiї

1. Для дiтей, якi не мають необхiдних умов для виховання i навчання в сiм'ї, створюються загальноосвiтнi школи-iнтернати.

2. Для дiтей-сирiт i дiтей, якi залишилися без пiклування батькiв, створюються школи-iнтернати, дитячi будинки, в тому числi сiмейного типу, з повним державним утриманням.

3. Для дiтей, якi потребують тривалого лiкування, створюються дошкiльнi навчальнi заклади, загальноосвiтнi санаторнi школи-iнтернати, дитячi будинки. Навчальнi заняття з такими дiтьми проводяться також у лiкарнях, санаторiях, вдома.

4. Для осiб, якi мають вади у фiзичному чи розумовому розвитку i не можуть навчатися в масових навчальних закладах, створюються спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, школи, дитячi будинки, дошкiльнi та iншi навчальнi заклади з утриманням за рахунок держави.

5. Для дiтей i пiдлiткiв, якi потребують особливих умов виховання, створюються загальноосвiтнi школи i професiйно-технiчнi училища соцiальної реабiлiтацiї.

Стаття 38.
Позашкiльна освiта

1. Позашкiльна освiта та виховання є частиною структури освiти i спрямовуються на розвиток здiбностей, талантiв дiтей, учнiвської та студентської молодi, задоволення їх iнтересiв, духовних запитiв i потреб у професiйному визначеннi.

2. Позашкiльна освiта та виховання здiйснюються навчальними закладами, сiм'єю, трудовими колективами, громадськими органiзацiями, товариствами, фондами i грунтуються на принципi добровiльностi вибору типiв закладiв, видiв дiяльностi.

3. Держава забезпечує умови для одержання учнями i молоддю позашкiльної освiти.

Стаття 39. Позашкiльнi навчальнi заклади

1. До позашкiльних навчальних закладiв належать: палаци, будинки, центри, станцiї дитячої, юнацької творчостi, учнiвськi та студентськi клуби, дитячо-юнацькi спортивнi школи, школи мистецтв, студiї, початковi спецiалiзованi мистецькi навчальнi заклади, бiблiотеки, оздоровчi та iншi заклади.

2. Для здiйснення навчально-виховної роботи позашкiльним навчальним закладам надаються спортивнi об'єкти, культурнi, оздоровчi та iншi заклади безкоштовно та на пiльгових умовах. Порядок їх надання визначається мiсцевими органами державної виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування.

Стаття 40.
Професiйно-технiчна освiта

1. Професiйно-технiчна освiта забезпечує здобуття громадянами професiї вiдповiдно до їх покликань, iнтересiв, здiбностей, а також допрофесiйну пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення їх квалiфiкацiї. ( Частина перша статтi 40 в редакцiї Закону N 1158-IV вiд 11.09.2003 )

2. Професiйно-технiчна освiта громадян здiйснюється на базi повної загальної середньої освiти або базової загальної середньої освiти з наданням можливостi здобувати повну загальну середню освiту.

3. Громадяни, якi потребують соцiальної допомоги i реабiлiтацiї, а також громадяни, якi навчаються окремим професiям за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, можуть отримувати професiю не маючи базової загальної середньої освiти.

Стаття 41. Професiйно-технiчнi навчальнi заклади

( Назва статтi 41 в редакцiї Закону N 1158-IV вiд 11.09.2003 )

1. До професiйно-технiчних навчальних закладiв належать:

професiйно-технiчне училище вiдповiдного профiлю;

професiйне училище соцiальної реабiлiтацiї;

вище професiйне училище;

професiйний лiцей;

професiйний лiцей вiдповiдного профiлю;

професiйно-художнє училище;

художнє професiйно-технiчне училище;

вище художнє професiйно-технiчне училище;

училище-агрофiрма;

вище училище-агрофiрма;

училище-завод;

центр професiйно-технiчної освiти;

центр професiйної освiти;

навчально-виробничий центр;

центр пiдготовки i перепiдготовки робiтничих кадрiв;

навчально-курсовий комбiнат;

навчальний центр;

iншi типи навчальних закладiв, що надають професiйно-технiчну освiту або здiйснюють професiйно-технiчне навчання. ( Частина перша статтi 41 в редакцiї Закону N 1158-IV вiд 11.09.2003 )

2. Професiйно-технiчнi навчальнi заклади можуть мати деннi, вечiрнi вiддiлення, створювати i входити в рiзнi комплекси, об'єднання.

3. Професiйно-технiчнi навчальнi заклади здiйснюють пiдготовку, перепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї громадян за державним замовленням, а також за угодами з пiдприємствами, об'єднаннями, установами, органiзацiями, окремими громадянами. ( Частина третя статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1158-IV вiд 11.09.2003 )

4. Професiйно-технiчнi навчальнi заклади можуть мати одне або декiлька пiдприємств (установ, органiзацiй) - замовникiв пiдготовки кадрiв. Вiдносини з пiдприємствами, установами та органiзацiями - замовниками пiдготовки кадрiв регулюються вiдповiдно до укладених угод. ( Частина четверта статтi 41 в редакцiї Закону N 1158-IV вiд 11.09.2003 )

5. Учнi державних професiйно-технiчних навчальних закладiв iз числа дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, i дiтей, якi потребують особливих умов виховання, перебувають на повному утриманнi держави, iншi учнi зазначених навчальних закладiв забезпечуються безкоштовним харчуванням i стипендiєю. Порядок повного державного утримання та забезпечення учнiв державних професiйно-технiчних навчальних закладiв безкоштовним харчуванням i стипендiєю визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. ( Частина п'ята статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1158-IV вiд 11.09.2003 )

6. Випускникам професiйно-технiчних навчальних закладiв вiдповiдно до їх освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня присвоюється квалiфiкацiя "квалiфiкований робiтник" з набутої професiї вiдповiдного розряду (категорiї).

Випускникам вищих професiйних училищ та центрiв професiйно-технiчної освiти вiдповiдно до їх освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня може присвоюватися квалiфiкацiя "молодший спецiалiст" тiльки з акредитованого напряму (спецiальностi). ( Частина шоста статтi 41 в редакцiї Закону N 1158-IV вiд 11.09.2003 )

7. Громадяни можуть також одержати професiю, пiдвищити квалiфiкацiю, пройти перепiдготовку безпосередньо на виробництвi.

Стаття 42.
Вища освiта

1. Вища освiта забезпечує фундаментальну наукову, професiйну та практичну пiдготовку, здобуття громадянами освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв вiдповiдно до їх покликань, iнтересiв i здiбностей, удосконалення наукової та професiйної пiдготовки, перепiдготовку та пiдвищення їх квалiфiкацiї.

2. Вища освiта здiйснюється на базi повної загальної середньої освiти. До вищих навчальних закладiв, що здiйснюють пiдготовку молодших спецiалiстiв, можуть прийматися особи, якi мають базову загальну середню освiту.

3. Пiдготовка фахiвцiв у вищих навчальних закладах може проводитися з вiдривом (очна), без вiдриву вiд виробництва (вечiрня, заочна), шляхом поєднання цих форм, а з окремих спецiальностей - екстерном.

Держава створює умови громадянам України для реалiзацiї їх права на здобуття вищої освiти.

Навчання у вищих навчальних закладах державної форми власностi оплачується державою, за винятком випадкiв, передбачених частиною четвертою статтi 61 цього Закону, у вищих навчальних закладах iнших форм власностi - юридичними та фiзичними особами.

Прийом громадян до вищих навчальних закладiв проводиться на конкурснiй основi вiдповiдно до здiбностей незалежно вiд форми власностi навчального закладу та джерел оплати за навчання.

Контроль за дотриманням принципiв соцiальної справедливостi та законностi при прийомi громадян до вищих навчальних закладiв здiйснюється органами, уповноваженими цим Законом.

4. Особливо обдарованим студентам забезпечується навчання та стажування за iндивiдуальними планами, встановлення спецiальних державних стипендiй, створення умов для навчання за кордоном.

Стаття 43. Вищi навчальнi заклади

1. Вищими навчальними закладами є: технiкум (училище), коледж, iнститут, консерваторiя, академiя, унiверситет та iншi.

2. Вiдповiдно до статусу вищих навчальних закладiв встановлено чотири рiвнi акредитацiї:

перший рiвень - технiкум, училище, iншi прирiвнянi до них вищi навчальнi заклади;

другий рiвень - коледж, iншi прирiвнянi до нього вищi навчальнi заклади;

третiй i четвертий рiвнi (залежно вiд наслiдкiв акредитацiї) - iнститут, консерваторiя, академiя, унiверситет.

3. Вищi навчальнi заклади здiйснюють пiдготовку фахiвцiв за такими освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями:

молодший спецiалiст - забезпечують технiкуми, училища, iншi вищi навчальнi заклади першого рiвня акредитацiї;

бакалавр - забезпечують коледжi, iншi вищi навчальнi заклади другого рiвня акредитацiї;

спецiалiст, магiстр - забезпечують вищi навчальнi заклади третього i четвертого рiвнiв акредитацiї.

4. Вищi навчальнi заклади певного рiвня акредитацiї можуть здiйснювати пiдготовку фахiвцiв за освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями, якi забезпечують навчальнi заклади нижчого рiвня акредитацiї.

5. Вищi навчальнi заклади у встановленому порядку можуть створювати рiзнi типи навчально-науково-виробничих комплексiв, об'єднань, центрiв, iнститутiв, фiлiй, коледжiв, лiцеїв, гiмназiй.

Стаття 44. Напрями дiяльностi вищого навчального закладу

1. Основними напрямами дiяльностi вищого навчального закладу є:

пiдготовка фахiвцiв рiзних освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв;

пiдготовка та атестацiя наукових, науково-педагогiчних кадрiв;

науково-дослiдна робота;

спецiалiзацiя, пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовка кадрiв;

культурно-освiтня, методична, видавнича, фiнансово-господарська, виробничо-комерцiйна робота;

здiйснення зовнiшнiх зв'язкiв.

2. Вищi навчальнi заклади здiйснюють свою дiяльнiсть за державним контрактом (замовленням) та угодами як основною формою регулювання вiдносин мiж навчальними закладами та пiдприємствами, установами, органiзацiями, громадянами.

Стаття 45.
Наукова дiяльнiсть у системi вищої освiти

1. Наукова дiяльнiсть у системi вищої освiти включає виконання науково-дослiдних робiт, пiдготовку наукових i науково-педагогiчних кадрiв вищої квалiфiкацiї.

Науково-дослiдна робота є складовою частиною пiдготовки фахiвцiв i здiйснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються науковi, науково-виробничi пiдроздiли, об'єднання, асоцiацiї, технологiчнi парки, центри нових iнформацiйних технологiй, науково-технiчної творчостi та iншi формування.

2. Держава визнає прiоритет фундаментальних дослiджень, що виконуються у системi освiти.

Стаття 46. Автономiя вищого навчального закладу

1. Автономiя може надаватися вищому навчальному закладу вiдповiдно до рiвня акредитацiї i передбачає права закладу на:

визначення змiсту освiти;

визначення планiв прийому студентiв, аспiрантiв, докторантiв з урахуванням державного контракту (замовлення) та угод з пiдприємствами, установами, органiзацiями, громадянами;

встановлення i присвоєння вчених звань вищого навчального закладу четвертого рiвня акредитацiї;

iншi повноваження, що делегують вищому навчальному закладу вiдповiдно до його статусу державнi органи управлiння освiтою.

2. Вищий навчальний заклад може делегувати окремi свої повноваження державним органам управлiння освiтою.

Стаття 47.
Пiслядипломна освiта (спецiалiзацiя, стажування,
клiнiчна ординатура, пiдвищення квалiфiкацiї та
перепiдготовка кадрiв)

1. Пiслядипломна освiта - спецiалiзоване вдосконалення освiти та професiйної пiдготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її професiйних знань, умiнь та навичок або отримання iншої професiї, спецiальностi на основi здобутого ранiше освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня та практичного досвiду. ( Частина перша статтi 47 в редакцiї Закону N 1158-IV вiд 11.09.2003 )

( Частину другу статтi 47 виключено на пiдставi Закону N 1158-IV вiд 11.09.2003 )

3. Форми, термiни i змiст навчання, методичної та науково-дослiдної дiяльностi визначаються закладами пiслядипломної освiти за погодженням iз замовником.

Стаття 48.
Заклади пiслядипломної освiти

1. До закладiв пiслядипломної освiти належать:

академiї, iнститути (центри) пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовки, вдосконалення, навчально-курсовi комбiнати;

пiдроздiли вищих навчальних закладiв (фiлiали, факультети, вiддiлення та iншi);

професiйно-технiчнi навчальнi заклади; ( Абзац четвертий частини першої статтi 48 в редакцiї Закону N 1158-IV вiд 11.09.2003 )

науково-методичнi центри професiйно-технiчної освiти; ( Частину першу статтi 48 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 1158-IV вiд 11.09.2003 )

вiдповiднi пiдроздiли в органiзацiях та на пiдприємствах.

2. Заклади пiслядипломної освiти можуть працювати за очною, вечiрньою, заочною формами навчання, мати фiлiали i вести науково-дослiдну роботу.

Стаття 49.
Самоосвiта громадян

Для самоосвiти громадян державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, об'єднаннями громадян, громадянами створюються вiдкритi та народнi унiверситети, лекторiї, бiблiотеки, центри, клуби, теле-, радiонавчальнi програми тощо.

Роздiл III
Учасники навчально-виховного процесу

Стаття 50.
Учасники навчально-виховного процесу

Учасниками навчально-виховного процесу є:

дiти дошкiльного вiку, вихованцi, учнi, студенти, курсанти, слухачi, стажисти, клiнiчнi ординатори, аспiранти, докторанти; ( Абзац другий статтi 50 в редакцiї Закону N 2628-III вiд 11.07.2001 )

керiвнi, педагогiчнi, науковi, науково-педагогiчнi працiвники, спецiалiсти;

батьки або особи, якi їх замiнюють, батьки - вихователi дитячих будинкiв сiмейного типу;

представники пiдприємств, установ, кооперативних, громадських органiзацiй, якi беруть участь у навчально-виховнiй роботi.

Стаття 51.
Права вихованцiв, учнiв, студентiв, курсантiв,
слухачiв, стажистiв, клiнiчних ординаторiв, аспiрантiв,
докторантiв

1. Вихованцi, учнi, студенти, курсанти, слухачi, стажисти, клiнiчнi ординатори, аспiранти, докторанти вiдповiдно мають гарантоване державою право на:

навчання для здобуття певного освiтнього та освiтньо-квалiфiкацiйного рiвнiв;

вибiр навчального закладу, форми навчання, освiтньо-професiйних та iндивiдуальних програм, позакласних занять;

додаткову вiдпустку за мiсцем роботи, скорочений робочий час та iншi пiльги, передбаченi Законодавством для осiб, якi поєднують роботу з навчанням;

продовження освiти за професiєю, спецiальнiстю на основi одержаного освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня, здобуття додаткової освiти вiдповiдно до угоди iз навчальним закладом;

одержання направлення на навчання, стажування до iнших навчальних закладiв, у тому числi за кордон;

користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

доступ до iнформацiї в усiх галузях знань;

участь у науково-дослiднiй, дослiдно-конструкторськiй та iнших видах наукової дiяльностi, конференцiях, олiмпiадах, виставках, конкурсах;

особисту або через своїх представникiв участь у громадському самоврядуваннi, в обговореннi, вирiшеннi питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослiдної роботи, призначення стипендiй, органiзацiї дозвiлля, побуту тощо;

участь в об'єднаннях громадян;

безпечнi i нешкiдливi умови навчання та працi;

забезпечення стипендiями, гуртожитками, iнтернатами в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

трудову дiяльнiсть у встановленому порядку в позаурочний час;

перерву в навчаннi у вищих та професiйно-технiчних навчальних закладах;

користування послугами закладiв охорони здоров'я, засобами лiкування, профiлактики захворювань та змiцнення здоров'я;

захист вiд будь-яких форм експлуатацiї, фiзичного та психiчного насильства, вiд дiй педагогiчних, iнших працiвникiв, якi порушують права або принижують їх честь i гiднiсть.

2. Вiдволiкання учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв, стажистiв, клiнiчних ординаторiв, аспiрантiв, докторантiв за рахунок навчального часу на роботу i здiйснення заходiв, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крiм випадкiв, передбачених рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.

Стаття 52. Обов'язки вихованцiв, учнiв, студентiв,
курсантiв, слухачiв, стажистiв, клiнiчних
ординаторiв, аспiрантiв, докторантiв

1. Обов'язками вихованцiв, учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв, стажистiв, клiнiчних ординаторiв, аспiрантiв, докторантiв вiдповiдно є:

додержання законодавства, моральних, етичних норм;

систематичне та глибоке оволодiння знаннями, практичними навичками, професiйною майстернiстю, пiдвищення загального культурного рiвня;

додержання статуту, правил внутрiшнього розпорядку навчального закладу.

2. Випускники вищих навчальних закладiв, якi здобули освiту за кошти державного або мiсцевого бюджетiв, направляються на роботу i зобов'язанi вiдпрацювати за направленням i в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

3. Iншi обов'язки осiб, що навчаються, можуть встановлюватися законодавством, положеннями про навчальнi заклади та їх статутами.

Стаття 53. Додатковi види соцiального i матерiального
забезпечення вихованцiв, учнiв, студентiв,
курсантiв, слухачiв, стажистiв, клiнiчних
ординаторiв, аспiрантiв, докторантiв

1. Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, клiнiчним ординаторам, аспiрантам, докторантам може надаватися додатково соцiальна i матерiальна допомога за рахунок мiсцевих бюджетiв, мiнiстерств i вiдомств, пiдприємств, установ, органiзацiй, коштiв громадян, юридичних i фiзичних осiб за межами України, благодiйних органiзацiй, а також з iнших надходжень.

2. При загальноосвiтнiх закладах утворюються фонди загального обов'язкового навчання для надання матерiальної допомоги учням, їх оздоровлення, проведення культурних заходiв, iнших передбачених законодавством витрат. Фонди загального обов'язкового навчання утворюються за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв у розмiрi не меншому трьох вiдсоткiв витрат на утримання шкiл, а також за рахунок залучення коштiв пiдприємств, установ, органiзацiй, iнших джерел.

3. Для учнiв, якi проживають у сiльськiй мiсцевостi на вiдстанi понад 3 кiлометри вiд школи, забезпечується безкоштовне регулярне пiдвезення до школи i зi школи рейсовим транспортом або транспортом пiдприємств, установ та органiзацiй.

4. На час виробничого навчання, практики учням i студентам забезпечуються робочi мiсця, безпечнi та нешкiдливi умови працi.

Порядок оплати виконаної роботи пiд час виробничого навчання i практики визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

П'ятдесят вiдсоткiв заробiтної плати за виробниче навчання i виробничу практику учнiв, слухачiв професiйно-технiчних навчальних закладiв направляється на рахунок навчального закладу для здiйснення його статутної дiяльностi, змiцнення навчально-матерiальної бази, на соцiальний захист учнiв, слухачiв, проведення культурно-масової i фiзкультурно-спортивної роботи. ( Абзац третiй частини четвертої статтi 53 в редакцiї Закону N 1158-IV вiд 11.09.2003 )

Стаття 54.
Кадрове забезпечення сфери освiти

1. Педагогiчною дiяльнiстю можуть займатися особи з високими моральними якостями, якi мають вiдповiдну освiту, професiйно-практичну пiдготовку, фiзичний стан яких дозволяє виконувати службовi обов'язки.

2. Педагогiчну дiяльнiсть у навчальних закладах здiйснюють педагогiчнi працiвники, у вищих навчальних закладах третього i четвертого рiвнiв акредитацiї та закладах пiслядипломної освiти - науково-педагогiчнi працiвники.

Перелiк посад педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

3. Педагогiчнi та науково-педагогiчнi працiвники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числi за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогiчних працiвникiв здiйснюється на основi конкурсного вiдбору.

4. Педагогiчнi працiвники пiдлягають атестацiї. За результатами атестацiї визначаються вiдповiднiсть працiвника займанiй посадi, рiвень його квалiфiкацiї, присвоюються категорiї, педагогiчнi звання. Порядок атестацiї педагогiчних працiвникiв встановлюється Мiнiстерством освiти України.

Перелiк категорiй i педагогiчних звань педагогiчних працiвникiв, порядок їх присвоєння визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Рiшення атестацiйної комiсiї є пiдставою для звiльнення педагогiчного працiвника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

Стаття 55.
Права педагогiчних та науково-педагогiчних
працiвникiв

1. Педагогiчнi та науково-педагогiчнi працiвники мають право на:

захист професiйної честi, гiдностi;

вiльний вибiр форм, методiв, засобiв навчання, виявлення педагогiчної iнiцiативи;

iндивiдуальну педагогiчну дiяльнiсть;

участь у громадському самоврядуваннi;

користування подовженою оплачуваною вiдпусткою;

забезпечення житлом у першочерговому порядку, пiльговi кредити для iндивiдуального i кооперативного будiвництва;

придбання для працюючих у сiльськiй мiсцевостi основних продуктiв харчування за цiнами, встановленими для працiвникiв сiльського господарства;

одержання службового житла;

пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовку, вiльний вибiр змiсту, програм, форм навчання, навчальних закладiв, установ та органiзацiй, що здiйснюють пiдвищення квалiфiкацiї i перепiдготовку.

2. Вiдволiкання педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв вiд виконання професiйних обов'язкiв не допускається за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством.

Стаття 56.
Обов'язки педагогiчних та науково-педагогiчних
працiвникiв

Педагогiчнi та науково-педагогiчнi працiвники зобов'язанi:

постiйно пiдвищувати професiйний рiвень, педагогiчну майстернiсть, загальну культуру;

забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клiнiчними ординаторами, аспiрантами навчальних програм на рiвнi обов'язкових вимог щодо змiсту, рiвня та обсягу освiти, сприяти розвитковi здiбностей дiтей, учнiв, студентiв;

настановленням i особистим прикладом утверджувати повагу до принципiв загальнолюдської моралi: правди, справедливостi, вiдданостi, патрiотизму, гуманiзму, доброти, стриманостi, працелюбства, помiркованостi, iнших доброчинностей;

виховувати у дiтей та молодi повагу до батькiв, жiнки, старших за вiком, народних традицiй та звичаїв, нацiональних, iсторичних, культурних цiнностей України, її державного i соцiального устрою, дбайливе ставлення до iсторико-культурного та природного середовища країни;

готувати учнiв та студентiв до свiдомого життя в дусi взаєморозумiння, миру, злагоди мiж усiма народами, етнiчними, нацiональними, релiгiйними групами;

додержувати педагогiчної етики, моралi, поважати гiднiсть дитини, учня, студента;

захищати дiтей, молодь вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного насильства, запобiгати вживанню ними алкоголю, наркотикiв, iншим шкiдливим звичкам.

Стаття 57. Гарантiї держави педагогiчним,
науково-педагогiчним працiвникам та iншим
категорiям працiвникiв навчальних закладiв

1. Держава забезпечує педагогiчним та науково-педагогiчним працiвникам:

належнi умови працi, побуту, вiдпочинку, медичне обслуговування;

пiдвищення квалiфiкацiї не рiдше одного разу на п'ять рокiв;

правовий, соцiальний, професiйний захист;

надання пiльгових довготермiнових кредитiв на будiвництво (реконструкцiю) i придбання житла; ( Частину першу статтi 57 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 3461-IV вiд 22.02.2006 )

компенсацiї, встановленi законодавством, у разi втрати роботи, у зв'язку зi змiнами в органiзацiї виробництва i працi;

призначення i виплату пенсiї вiдповiдно до чинного законодавства;

встановлення пiдвищених посадових окладiв (ставок заробiтної плати) за науковi ступенi i вченi звання;

виплату педагогiчним i науково-педагогiчним працiвникам надбавок за вислугу рокiв щомiсячно у вiдсотках до посадового окладу (ставки заробiтної плати) залежно вiд стажу педагогiчної роботи у таких розмiрах: понад 3 роки - 10 вiдсоткiв, понад 10 рокiв - 20 вiдсоткiв, понад 20 рокiв - 30 вiдсоткiв; ( Установити, що у 2001 роцi положення i норми, передбаченi абзацом частини першої статтi 57 реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2001 рiк згiдно iз Законом N 2120-III вiд 07.12.2000 ) ( Установити, що у 2002 роцi положення i норми, передбаченi абзацом частини першої статтi 57 реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2002 рiк згiдно iз Законом N 2905-III вiд 20.12.2001 )

надання педагогiчним працiвникам щорiчної грошової винагороди в розмiрi до одного посадового окладу (ставки заробiтної плати) за сумлiнну працю, зразкове виконання службових обов'язкiв; ( Установити, що у 2002 роцi положення i норми, передбаченi абзацом частини першої статтi 57 реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2002 рiк згiдно iз Законом N 2905-III вiд 20.12.2001 )

виплату педагогiчним i науково-педагогiчним працiвникам допомоги на оздоровлення у розмiрi мiсячного посадового окладу (ставки заробiтної плати) при наданнi щорiчної вiдпустки; ( Установити, що у 2001 роцi положення i норми, передбаченi абзацом частини першої статтi 57 реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2001 рiк згiдно iз Законом N 2120-III вiд 07.12.2000 ) ( Установити, що у 2002 роцi положення i норми, передбаченi абзацом частини першої статтi 57 реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2002 рiк згiдно iз Законом N 2905-III вiд 20.12.2001 )

( Дiю положень i норм абзацу частини першої статтi 57 зупинено у 2007 роцi; оплата працi зазначених працiвникiв здiйснюється в межах бюджетних призначень на оплату працi та у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, згiдно iз Законом N 489-V вiд 19.12.2006 ) ( Дiю положень i норм абзацу частини першої статтi 57 зупинено у 2006 роцi; оплата працi зазначених працiвникiв здiйснюється в межах бюджетних призначень на оплату працi та у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, згiдно iз Законом N 3235-IV вiд 20.12.2005 ) ( Дiю абзацу частини першої статтi 57 зупинено на 2004 рiк згiдно iз Законом N 1344-IV вiд 27.11.2003 ) ( Дiю абзацу частини першої статтi 57 зупинено на 2003 рiк згiдно iз Законом N 380-IV вiд 26.12.2002 ) ( Дiю абзацу частини першої статтi 57 зупинено на 2002 рiк згiдно iз Законом N 2905-III вiд 20.12.2001 ) встановлення середнiх посадових окладiв (ставок заробiтної плати) науково-педагогiчним працiвникам вищих навчальних закладiв третього та четвертого рiвнiв акредитацiї на рiвнi подвiйної середньої заробiтної плати працiвникiв промисловостi; ( Установити, що у 2001 роцi положення i норми, передбаченi абзацом частини першої статтi 57 реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2001 рiк згiдно iз Законом N 2120-III вiд 07.12.2000 ) ( Установити, що у 2002 роцi положення i норми, передбаченi абзацом частини першої статтi 57 реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2002 рiк згiдно iз Законом N 2905-III вiд 20.12.2001 ) ( Установити, що у 2005 роцi положення i норми, передбаченi абзацом частини першої статтi 57 дiють в межах бюджетних призначень на оплату працi у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України згiдно iз Законами N 2285-IV вiд 23.12.2004, N 2505-IV вiд 25.03.2005 )

( Дiю положень i норм абзацу частини першої статтi 57 зупинено у 2007 роцi; оплата працi зазначених працiвникiв здiйснюється в межах бюджетних призначень на оплату працi та у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, згiдно iз Законом N 489-V вiд 19.12.2006 ) ( Дiю положень i норм абзацу частини першої статтi 57 зупинено у 2006 роцi; оплата працi зазначених працiвникiв здiйснюється в межах бюджетних призначень на оплату працi та у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України згiдно iз Законом N 3235-IV вiд 20.12.2005 ) ( Дiю абзацу частини першої статтi 57 зупинено на 2004 рiк згiдно iз Законом N 1344-IV вiд 27.11.2003 ) ( Дiю абзацу частини першої статтi 57 зупинено на 2003 рiк згiдно iз Законом N 380-IV вiд 26.12.2002 ) ( Дiю абзацу частини першої статтi 57 зупинено на 2002 рiк згiдно iз Законом N 2905-III вiд 20.12.2001 ) встановлення середнiх посадових окладiв (ставок заробiтної плати) педагогiчним працiвникам вищих навчальних закладiв першого та другого рiвнiв акредитацiї та iнших навчальних закладiв на рiвнi не нижчому вiд середньої заробiтної плати працiвникiв промисловостi. ( Установити, що у 2001 роцi положення i норми, передбаченi абзацом частини першої статтi 57 реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2001 рiк згiдно iз Законом N 2120-III вiд 07.12.2000 ) ( Установити, що у 2002 роцi положення i норми, передбаченi абзацом частини першої статтi 57 реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2002 рiк згiдно iз Законом N 2905-III вiд 20.12.2001 ) ( Установити, що у 2005 роцi положення i норми, передбаченi абзацом частини першої статтi 57 дiють в межах бюджетних призначень на оплату працi у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України згiдно iз Законами N 2285-IV вiд 23.12.2004, N 2505-IV вiд 25.03.2005 )

Перегляд заробiтної плати педагогiчним та науково-педагогiчним працiвникам провадиться двiчi на рiк з щоквартальною iндексацiєю з урахуванням рiвня iнфляцiї.

Затвердження схеми посадових окладiв (ставок заробiтної плати) педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам та пiдвищення (iндексацiя) їх посадових окладiв (ставок заробiтної плати) проводиться у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

2. Держава забезпечує:

( Дiю положень i норм абзацу другого частини другої статтi 57 зупинено у 2007 роцi; оплата працi зазначених працiвникiв здiйснюється в межах бюджетних призначень на оплату працi та у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, згiдно iз Законом N 489-V вiд 19.12.2006 ) ( Дiю абзацу другого частини другої статтi 57 зупинено на 2004 рiк згiдно iз Законом N 1344-IV вiд 27.11.2003 ) ( Дiю абзацу другого частини другої статтi 57 зупинено на 2003 рiк згiдно iз Законом N 380-IV вiд 26.12.2002 ) ( Дiю абзацу другого частини другої статтi 57 зупинено на 2002 рiк згiдно iз Законом N 2905-III вiд 20.12.2001 ) встановлення доплат спецiалiстам, якi працюють в системi освiти, до рiвня середньомiсячної заробiтної плати працiвникiв у цiлому по народному господарству; ( Установити, що у 2005 роцi положення i норми, передбаченi абзацом другим частини другої статтi 57 дiють в межах бюджетних призначень на оплату працi у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України згiдно iз Законами N 2285-IV вiд 23.12.2004, N 2505-IV вiд 25.03.2005 )

встановлення середнього розмiру посадових окладiв (ставок заробiтної плати) обслуговуючому персоналу вiдповiдно до схеми посадових окладiв (ставок заробiтної плати), що визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Перегляд рiвня заробiтної плати спецiалiстам, якi працюють у системi освiти, i обслуговуючому персоналу провадиться двiчi на рiк з щоквартальною iндексацiєю з урахуванням рiвня iнфляцiї.

3. У разi захворювання педагогiчного чи науково-педагогiчного працiвника, яке унеможливлює виконання ним професiйних обов'язкiв i обмежує перебування в дитячому, учнiвському, студентському колективах, або тимчасового переведення за цих чи iнших обставин на iншу роботу, за ним зберiгається попереднiй середнiй заробiток. У разi хвороби або калiцтва попереднiй середнiй заробiток виплачується до вiдновлення працездатностi або встановлення iнвалiдностi.

4. ( Дiю абзацу першого частини четвертої статтi 57 вiдновлено згiдно iз Законом N 1801-IV вiд 17.06.2004 ) ( Дiю абзацу першого частини четвертої статтi 57 зупинено на 2004 рiк згiдно iз Законом N 1344-IV вiд 27.11.2003 ) ( Дiю абзацу першого частини четвертої статтi 57 зупинено на 2003 рiк згiдно iз Законом N 380-IV вiд 26.12.2002 ) Педагогiчним працiвникам, якi працюють у сiльськiй мiсцевостi i селищах мiського типу, а також пенсiонерам, якi ранiше працювали педагогiчними працiвниками в цих населених пунктах i проживають у них, держава вiдповiдно до чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням i освiтленням у межах встановлених норм.

Вони мають право на безоплатне одержання у власнiсть земельної дiлянки в межах земельної частки (паю) члена сiльськогосподарського пiдприємства, сiльськогосподарської установи та органiзацiї, розташованих на територiї вiдповiдної ради, iз земель сiльськогосподарського пiдприємства, сiльськогосподарської установи та органiзацiї, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не бiльше норм безоплатної передачi земельних дiлянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства. ( Абзац другий частини четвертої статтi 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1377-IV вiд 11.12.2003; в редакцiї Закону N 1694-IV вiд 20.04.2004 )

Дiя абзацу другого цiєї частини не поширюється на громадян, якi ранiше набули право на земельну частку (пай) та земельнi дiлянки для ведення особистого пiдсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крiм випадкiв успадкування права на земельну частку (пай), земельнi дiлянки для ведення особистого пiдсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства вiдповiдно до закону. ( Частину четверту доповнено абзацом згiдно iз Законом N 1694-IV вiд 20.04.2004 )

5. Педагогiчним та науково-педагогiчним працiвникам за рахунок власних коштiв навчальних закладiв може надаватися матерiальна допомога для вирiшення соцiально-побутових питань.

Стаття 58.
Заохочення педагогiчних та науково-педагогiчних
працiвникiв

За особливi трудовi заслуги педагогiчнi та науково-педагогiчнi працiвники можуть бути нагородженi державними нагородами, представленi до присудження державних премiй України, вiдзначенi знаками, грамотами, iншими видами морального та матерiального заохочення.

Стаття 59.
Вiдповiдальнiсть батькiв за розвиток дитини

1. Виховання в сiм'ї є першоосновою розвитку дитини як особистостi.

2. На кожного з батькiв покладається однакова вiдповiдальнiсть за виховання, навчання i розвиток дитини.

3. Батьки та особи, якi їх замiнюють, зобов'язанi:

постiйно дбати про фiзичне здоров'я, психiчний стан дiтей, створювати належнi умови для розвитку їх природних здiбностей;

поважати гiднiсть дитини, виховувати працелюбнiсть, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної i рiдної мови, сiм'ї, старших за вiком, до народних традицiй та звичаїв;

виховувати повагу до нацiональних, iсторичних, культурних цiнностей українського та iнших народiв, дбайливе ставлення до iсторико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;

сприяти здобуттю дiтьми освiти у навчальних закладах або забезпечувати повноцiнну домашню освiту вiдповiдно до вимог щодо її змiсту, рiвня та обсягу;

виховувати повагу до законiв, прав, основних свобод людини.

4. Держава надає батькам i особам, якi їх замiнюють, допомогу у виконаннi ними своїх обов'язкiв, захищає права сiм'ї.

Стаття 60.
Права батькiв

Батьки або особи, якi їх замiнюють, мають право:

вибирати навчальний заклад для неповнолiтнiх дiтей;

обирати i бути обраними до органiв громадського самоврядування навчальних закладiв;

звертатися до державних органiв управлiння освiтою з питань навчання, виховання дiтей;

захищати у вiдповiдних державних органах i судi законнi iнтереси своїх дiтей.

Роздiл IV
Фiнансово-господарська дiяльнiсть,
матерiально-технiчна база навчальних закладiв

Стаття 61. Фiнансово-господарська дiяльнiсть навчальних
закладiв та установ, органiзацiй, пiдприємств
системи освiти

1. Фiнансування державних навчальних закладiв та установ, органiзацiй, пiдприємств системи освiти здiйснюється за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв, коштiв галузей народного господарства, державних пiдприємств i органiзацiй, а також додаткових джерел фiнансування.

2. Держава забезпечує бюджетнi асигнування на освiту в розмiрi не меншому десяти вiдсоткiв нацiонального доходу, а також валютнi асигнування на основну дiяльнiсть.

3. Кошти закладiв i установ освiти та науки, якi повнiстю або частково фiнансуються з бюджету, одержанi вiд здiйснення або на здiйснення дiяльностi, передбаченої їх статутними документами, не вважаються прибутком i не оподатковуються.

4. Додатковими джерелами фiнансування є:

кошти, одержанi за навчання, пiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовку кадрiв вiдповiдно до укладених договорiв;

плата за надання додаткових освiтнiх послуг;

кошти, одержанi за науково-дослiднi роботи (послуги) та iншi роботи, виконанi навчальним закладом на замовлення пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян;

доходи вiд реалiзацiї продукцiї навчально-виробничих майстерень, пiдприємств, цехiв i господарств, вiд надання в оренду примiщень, споруд, обладнання;

дотацiї з мiсцевих бюджетiв;

( Дiю бзацу сьомого частини четвертої статтi 61 зупинено на 2007 рiк в частинi вiдкриття рахункiв у банкiвських установах, збереження коштiв на депозитних рахунках у банках та користування банкiвськими кредитами згiдно iз Законом N 489-V вiд 19.12.2006 ) кредити i позички банкiв, дивiденди вiд цiнних паперiв та доходи вiд розмiщення на депозитних вкладах тимчасово вiльних позабюджетних коштiв;

валютнi надходження;

добровiльнi грошовi внески, матерiальнi цiнностi, одержанi вiд пiдприємств, установ, органiзацiй, окремих громадян;

iншi кошти.

5. Розмiр плати за весь строк навчання, пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв або за надання додаткових освiтнiх послуг встановлюється навчальним закладом у грошовiй одиницi України - гривнi, з урахуванням офiцiйно визначеного рiвня iнфляцiї за попереднiй календарний рiк.

Розмiр плати за весь строк навчання, пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв або за надання додаткових освiтнiх послуг встановлюється у договорi, що укладається мiж навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання, пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв або надання додаткових освiтнiх послуг, i не може змiнюватися протягом усього строку навчання. Типовий договiр затверджується спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi освiти i науки.

Розмiр плати за весь строк навчання, пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв або за надання додаткових освiтнiх послуг публiкується у загальнодержавних друкованих засобах масової iнформацiї та iнформацiйних збiрниках спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi освiти i науки.

Кошти, отриманi навчальним закладом як плата за навчання, пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв або за надання додаткових освiтнiх послуг, не оподатковуються i не можуть бути вилученi в доход держави або мiсцевих бюджетiв. Зазначенi кошти знаходяться у розпорядженнi навчального закладу за умови, якщо вони спрямовуються на статутну дiяльнiсть навчального закладу.

Плата за навчання, пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв або за надання додаткових освiтнiх послуг може вноситися за весь строк навчання, пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв або надання додаткових освiтнiх послуг повнiстю одноразово або частками - помiсячно, по семестрах, щорiчно. ( Статтю 61 доповнено частиною 5 згiдно iз Законом N 2887-III вiд 13.12.2001 )

6. Кошти, матерiальнi цiнностi та нематерiальнi активи, що надходять безкоштовно у виглядi безповоротної фiнансової допомоги або добровiльних пожертвувань юридичних i фiзичних осiб, у тому числi нерезидентiв, закладам i установам освiти та науки, метою дiяльностi яких не є одержання прибутку, для здiйснення освiтньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної дiяльностi, не вважаються прибутком i не оподатковуються.

7. У разi одержання коштiв з iнших джерел бюджетнi та галузевi асигнування навчальних закладiв та установ, органiзацiй системи освiти не зменшуються.

8. Бюджетнi асигнування на освiту та позабюджетнi кошти не пiдлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.

Стаття 62.
Фiнансування наукових дослiджень

1. Фiнансування фундаментальних та пошукових наукових дослiджень, наукових програм, проектiв державного значення у вищих навчальних закладах, науково-дослiдних установах системи освiти здiйснюється на конкурснiй основi в обсязi не меншому десяти вiдсоткiв державних коштiв, що видiляються на утримання вищих навчальних закладiв.

2. Фiнансування прикладних дослiджень, розробок здiйснюється за рахунок бюджету та iнших джерел, а результати дослiджень реалiзуються як товар вiдповiдно до чинного законодавства.

Стаття 63. Матерiально-технiчна база навчальних закладiв та
установ, органiзацiй, пiдприємств системи освiти

1. Матерiально-технiчна база навчальних закладiв та установ, органiзацiй, пiдприємств системи освiти включає будiвлi, споруди, землю, комунiкацiї, обладнання, транспортнi засоби, службове житло та iншi цiнностi. Майно навчальних закладiв та установ, органiзацiй, пiдприємств системи освiти належить їм на правах, визначених чинним законодавством.

2. Земельнi дiлянки державних навчальних закладiв, установ та органiзацiй системи освiти передаються їм у постiйне користування вiдповiдно до Земельного кодексу України ( 561-12 ).

3. Навчальнi заклади самостiйно розпоряджаються прибутками вiд господарської та iншої передбаченої їх статутами дiяльностi.

4. Основнi фонди, оборотнi кошти та iнше майно державних навчальних закладiв, установ, органiзацiй та пiдприємств системи освiти не пiдлягають вилученню, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством.

5. Об'єкти освiти i науки, що фiнансуються з бюджету, а також пiдроздiли, технологiчно пов'язанi з навчальним та науковим процесом, не пiдлягають приватизацiї, перепрофiлюванню або використанню не за призначенням.

6. Потреби державних навчальних закладiв та установ, органiзацiй системи освiти для розвитку їх матерiально-технiчної бази задовольняються державою першочергово вiдповiдно до затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України нормативiв.

Роздiл V
Мiжнародне спiвробiтництво

Стаття 64. Мiжнародне спiвробiтництво у державнiй системi
освiти

1. Навчальнi заклади, науковi, науково-виробничi установи системи освiти, органи державного управлiння освiтою мають право укладати договори про спiвробiтництво, встановлювати прямi зв'язки iз навчальними закладами, науковими установами системи освiти зарубiжних країн, мiжнародними органiзацiями, фондами тощо вiдповiдно до чинного законодавства України.

2. Державнi навчальнi заклади та науковi, науково-виробничi установи державної системи освiти, органи державного управлiння освiтою мають право здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства на основi договорiв, укладених ними з iноземними юридичними, фiзичними особами, мати власний валютний рахунок, створювати спiльнi пiдприємства.

3. Мiнiстерство освiти України, мiнiстерства i вiдомства, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади, Вища атестацiйна комiсiя України разом з iншими державними установами, органiзацiями проводять роботу, пов'язану з встановленням еквiвалентностi атестатiв i дипломiв, мiжнародним визнанням навчальних курсiв, квалiфiкацiй, вчених ступенiв i звань.

4. ( Частина четверта статтi 64 втратила чиннiсть в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України на пiдставi Закону N 608/96-ВР вiд 17.12.96 ) Держава сприяє мiжнародному спiвробiтництву навчальних закладiв та органiв управлiння освiтою, видiляє їм вiдповiднi валютнi асигнування, звiльняє вiд оподаткування, сплати мита i митного збору за навчальне, наукове та виробниче обладнання та приладдя, що надходять для них з-за кордону для навчальних i наукових цiлей.

5. Валютнi, матерiальнi надходження вiд зовнiшньоекономiчної дiяльностi використовуються державними навчальними закладами, науковими, науково-виробничими установами системи освiти для забезпечення їх власної статутної дiяльностi згiдно з чинним законодавством.

Роздiл VI
Мiжнароднi договори

Стаття 65.
Мiжнароднi договори

Якщо мiжнародним договором України встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi законодавством України про освiту, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Роздiл VII
Вiдповiдальнiсть за порушення
законодавства про освiту

Стаття 66.
Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про освiту

Посадовi особи i громадяни, виннi в порушеннi законодавства про освiту, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м. Київ, 23 травня 1991 року
N 1060-XII


Закон №1060-XII от 23.05.1991 (редакция на 20.12.2006)
"Про освіту"
Автор "Верховна Рада (Верховный Совет)"

Документ взят из Системы "Парус-Консультант"

uteam logoТут може бути Ваша рекламаТут може бути Ваша рекламаТут може бути Ваша рекламаТут може бути Ваша реклама
© 2011 Міський Центр дозвілля дітей та юнацтва Всі права захищено.
Яндекс.Метрика